Lektura i korektura / Proofreading & Correcting

Lektura podrazumeva čitanje nekog rukopisa i ispravljanje pravopisnih i stilskih grešaka koje se u njemu nalaze. Sve ono što lektor smatra greškom, uzimajući u obzir strukturu i namenu datog rukopisa, ne mora da bude greška u svakodnevnom govoru. Mnoga pravopisna pravila se odnose na interpunkcijske znake, kojih nismo svesni u svakodnevnom govoru. Pravopis podrazumeva kompleksan niz pravila kojih se treba pridržavati u pisanju, pa je samim tim to posao koji obavljaju lektori, koji su za to kvalifikovani. Dužnost lektora je, takođe, da obrađujući rukopis, uzme u obzir i pisca i čitaoca datog rukopisa i da se potrudi da stilskim oblikovanjem teksta omogući razumevanje napisanog, kao i da održi osnovnu formu i poruku svakog segmenta koju je pisac imao na umu stvarajući rukopis. Posao lektora je čitanje i ispravljenje pisanog materijala pre nego što se on objavi. Svi tekstovi koji će na bilo koji način biti objavljeni, zahtevaju proveru od strane lica koja su stručna i iskusna u ispravljanju tekstova i njihovoj pravopisnoj i stilskoj pripremi za štampu.

Korektura je proces ispravljanja grešaka nastalih u štampi. U praksi se vrlo često događa da tekst, koji je prošao lektorsku obradu, iz štampe izađe sa većim brojem banalnih grešaka. Razlog tome su klasične štamparske greške, kao i greške koje se naprave prilikom preloma teksta u štampi, a koje su, sa pravopisne strane gledano, nedopustive. Takvi problemi se lako mogu izbeći, a jedan od najlakših načina je da se posle urađenog preloma teksta uradi prvi tisak (odštampa jedan primerak teksta), a zatim se korektoru da na uvid gde će on ispraviti sve greške nastale u pripremi i štampi. Na osnovu ispravljenog primerka teksta, štampa se tiraž koji je potreban autorima ili izdavaču.

Cene usluga lekture i korekture se određuju pojedinačno i uslovljene su sledećim faktorima:

  • broj strana;
  • tip teksta u rukopisu i same namene rukopisa;
  • udeo slika i grafikona na svakoj strani;
  • veličina proreda;
  • posebni zahtevi klijenta koji se odnose na rok izrade.

Napravili smo cenovnik da možete orjentaciono odrediti koja bi bila cena lekture i korekture vašeg teksta. Cene su izražene po strani, a kao parametar za veličinu jedne strane uzima se 1800 karaktera sa proredom.

Leave a Reply