Lektura i korektura / Proofreading & Correcting

Lektura podrazumeva čitanje nekog rukopisa i ispravljanje pravopisnih i stilskih grešaka koje se u njemu nalaze. Sve ono što lektor smatra greškom, uzimajući u obzir strukturu i namenu datog rukopisa, ne mora da bude greška u svakodnevnom govoru. Mnoga pravopisna pravila se odnose na interpunkcijske znake, kojih nismo svesni u svakodnevnom govoru. Pravopis podrazumeva kompleksan niz pravila kojih se treba pridržavati u pisanju, pa je samim tim to posao koji obavljaju lektori, koji su za to kvalifikovani. Dužnost lektora je, takođe, da obrađujući rukopis, uzme u obzir i pisca i čitaoca datog rukopisa i da se potrudi da stilskim oblikovanjem teksta omogući razumevanje napisanog, kao i da održi osnovnu formu i poruku svakog segmenta koju je pisac imao na umu stvarajući rukopis. Posao lektora je čitanje i ispravljenje pisanog materijala pre nego što se on objavi. Svi tekstovi koji će na bilo koji način biti objavljeni, zahtevaju proveru od strane lica koja su stručna i iskusna u ispravljanju tekstova i njihovoj pravopisnoj i stilskoj pripremi za štampu.

Korektura je proces ispravljanja grešaka nastalih u štampi. U praksi se vrlo često događa da tekst, koji je prošao lektorsku obradu, iz štampe izađe sa većim brojem banalnih grešaka. Razlog tome su klasične štamparske greške, kao i greške koje se naprave prilikom preloma teksta u štampi, a koje su, sa pravopisne strane gledano, nedopustive. Takvi problemi se lako mogu izbeći, a jedan od najlakših načina je da se posle urađenog preloma teksta uradi prvi tisak (odštampa jedan primerak teksta), a zatim se korektoru da na uvid gde će on ispraviti sve greške nastale u pripremi i štampi. Na osnovu ispravljenog primerka teksta, štampa se tiraž koji je potreban autorima ili izdavaču.

Cene usluga lekture i korekture se određuju pojedinačno i uslovljene su sledećim faktorima:

  • broj strana;
  • tip teksta u rukopisu i same namene rukopisa;
  • udeo slika i grafikona na svakoj strani;
  • veličina proreda;
  • posebni zahtevi klijenta koji se odnose na rok izrade.

Napravili smo cenovnik da možete orjentaciono odrediti koja bi bila cena lekture i korekture vašeg teksta. Cene su izražene po strani, a kao parametar za veličinu jedne strane uzima se 1800 karaktera sa proredom.

Naš tim / Our Team

Alida Nikšić (1981)

General Manager / Editor

Master of Science (MSc) in Economics, Master of Science (MSc) in Theology

More than ten years of experience in management and accounting.

Ema Bronja

Proofreader for Serbian and Bosnian Language

Master of Science (MSc) in Philology

Edin Nikšić (1977)

Graphic Designer / Publicist / Computer & Electrical Engineer

• Worked as a art direcor and graphic designer in a series of newspapers and magazines (Glas Islam, Sandžak newspaper, Vakat,...)
• At the same time, edited and technically maintained the websites of the mentioned media
• Also, published a series of articles in the mentioned media
• Designed and edited numerous printed editions of various genres
• Led several projects in the field of digitalization of cultural goods financed by the Ministry of Culture of Serbia
• Currently working as an IT engineer and Art director in publishing activities of the Public Library in Novi Pazar 
• Editing and technically maintaining library websites www.biblioteka-np.org.rs
• Participates in management team of Scouts group "Kompas" in Novi Pazar
• Active using of English, and also of Arabic, Turkish, French and German languages

 

 

 

 

Izdavaštvo / Publishing

Simurg izdavaštvo je nov poduhvat našeg mladog profesionalnog tima stručnjaka. Osnovni princip našeg poslovanja je negovanje kreativnosti, inovativnosti, prodornosti i entuzijazma koje uvek prenosimo i na naše poslovne partnere, čime postižemo ugodnije i uspešnije poslovanje i gradimo širok krug zadovoljnih klijenata i saradnika.

U pripremi je niz zanimljivih knjiga i priručnika za čitaoce našeg jezičkog područja, ali koji će biti dostupni stranom čitaocu takođe

 

Grafičko-izdavački centar Simurg je projekat koji pokrenut da bi potpuno zaokružio dosadašnje bogato iskustvo našeg tima u oblasti izdavaštva i grafičkog dizajna štampanih publikacija. Kod nas možete vizuelno uobličiti sve vrste Vaših publikacija, izvršiti lekturu i korekturu teksta, dok se Simurg može pojaviti i kao izdavač Vaše publikacije.

* * *

The SIMURG Graphic Design & Publishing Center is a project that has begun to complete the rich experience of our team in the field of publishing and graphic design of printed publications. With us, you can visually shape all types of your publications, and The Simurg can also appear as a publisher of your publication.

Grafičko-izdavački centar SIMURG

Kraljevića Marka 13
36300 Novi Pazar

office@simurg.rs

Tel/Fax: ++381 63 8 114 663

Tekući račun: 155-0000000033439-88

Matični broj: 64589024
Šifra delatnosti: 7410 – Specijalizovane dizajnerske delatnosti
PIB: 110021208
PIO broj: 1164680553